ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door:

naam bedrijf: Studio Fien webshop

vestigingsplaats: Tilburg, bedrijfsadres Tijvoortsebaan 8B, 5051 HJ Goirle

KvK nr. 57224323

Telefoonnummer: 06-20136090 /06-46919998

Email: info@studiofien.nl

hierna te noemen Studio Fien Webshop.

Onder voorwaarden wordt verstaan deze algemene voorwaarden van Studio Fien Webshop.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Studio Fien Webshop via www.studiofien.nl – en levering tussen Studio Fien Webshop en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Studio Fien Webshop van de hand gewezen.

Onder overeenkomst wordt verstaan de overeenkomst tussen opdrachtgever en Studio Fien Webshop. Onder opdracht wordt tevens verstaan de aanneming van een werk.

Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.

Artikel 2 – Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Studio Fien Webshop van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door het plaatsen van een bestelling bij Studio Fien Webshop.

Studio Fien Webshop bevestigt de koper zo snel mogelijk op digitale wijze de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Studio Fien Webshop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleuren, enz. alsmede gegevens in afbeeldingen e.d. door Studio Fien Webshop bij de aanbieding verstrekt zijn voor haar niet-bindend en worden te goeder trouw gegeven.

De koper die gegevens (naam, adres, postcode, woonplaats) in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Studio Fien Webshop te melden.

 

Artikel 3 – Prijzen /betaling

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt.

De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Studio Fien Webshop niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Studio Fien Webshop te ontbinden.

Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden (o.a. Ideal en Pay Pal)en onder de daarbij vermelde voorwaarden.

Studio Fien Webshop kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Studio Fien Webshop op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren dan wel aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Studio Fien Webshop is gerechtigd, indien het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever een cumulatieve rente te berekenen van 1,25% op maandbasis, gerekend vanaf de datum van de factuur.

Studio Fien Webshop is tevens gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente, om van de koper alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, te vorderen, zoals, maar niet beperkt tot, de kosten van advocaat, procureur, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.

Alle buitengerechtelijke incassokosten (inclusief de kosten van het opstellen / verzenden van aanmaningen , schikkingsonderhandelingen en nadere handelingen ter voorkoming van een gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. Buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van het rapport Voorwerk II en worden vermeerderd met € 25,= registratiekosten.

 

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen van producten en de specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Studio Fien Webshop gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 3 lid 1 bepaalde binden Studio Fien Webshop niet.

Artikel 5 – Annuleren

Indien de koper de opdracht annuleert en/of goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Studio Fien Webshop reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, te betalen, dan wel – terkeuze van Studio Fien Webshop – 15% van het factuurbedrag inclusief BTW. Koper is tevens verplicht Studio Fien Webshop te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.

Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Studio Fien Webshop zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 – Levering en verzending

Studio Fien Webshop zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal voor de geldigheid van de overeenkomst

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Studio Fien Webshop kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Studio Fien Webshop in principe aan opgegeven fysieke adressen binnen Nederland of België. Voor leveringen naar andere landen wordt tussen Studio Fien Webshop en de koper overlegd inzake toepasselijke omzetbelasting en in rekening te brengen verzendkosten

Studio Fien Webshop is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.

Studio Fien Webshop zal geaccepteerde bestellingen met spoed, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Studio Fien Webshop hiervan kennis heeft genomen bericht. Studio Fien Webshop is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij Studio Fien Webshop nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Studio Fien Webshop hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.

In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal Studio Fien Webshop de bedragen die de koper eventueel aan Studio Fien Webshop betaald heeft onverwijld terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.

Het risico van de producten rust bij Studio Fien Webshop tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Verzending geschiedt zoals door Studio Fien Webshop aangegeven, per reguliere post , via DHL of bezorging door Studio Fien Webshop zelf aan huis op afspraak. De verzendkosten / kosten van vervoer worden separaat op de factuur vermeld.

Artikel 7 – Reclameren door koper en bedenktijd.

Koper is verplicht terstond na de levering de goederen grondig te inspecteren op zichtbare gebreken en bij aanwezigheid daarvan Studio Fien Webshop dan wel de bezorger van de goederen bij de aflevering van de goederen een aantekening aan te laten brengen op het afleverbewijs en Studio Fien Webshop onverwijld maar in ieder geval binnen 3 dagen na levering schriftelijk (per email) van de geconstateerde gebreken op de hoogte te stellen voorzien van duidelijke foto’s van het geconstateerde gebrek.

Studio Fien Webshop dient is staat gesteld te worden de geconstateerde gebreken te controleren bij koper thuis op of het leveringsadres.

Mochten partijen tot overeenstemming komen over het geconstateerde gebrek dan zal Studio Fien Webshop de goederen vervangen door eenzelfde exemplaar zonder gebreken dan wel indien dat niet mogelijk is koper een tegoedbon overhandigen ter grootte van in rekening gebrachte en betaalde prijs inclusief BTW.

Koper heeft na ontvangst van de goederen een bedenktijd van 14 dagen, behalve voor op maat gemaakte goederen. Wil de koper het product terugsturen dan geeft hij dit telefonisch en per email dan wel per aangetekende brief door aan Studio Fien Webshop binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Het geretourneerde product mag geen sporen van gebruik vertonen en moet in de originele verpakking en in zijn geheel met de meegeleverde toebehorens en accessoires worden geretourneerd. Na terugontvangst van de aldus geretourneerde goederen zal Studio Fien de gedane betaling onverwijld terugbetalen onder verrekening van hetgeen hier in art 5 lid 1 is vermeld.

 

Artikel 8 – Garanties

Studio Fien Webshop garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Koper is conform artikel 7 hiervoor verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en eventuele documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Studio Fien Webshop aangegeven.

Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Studio Fien Webshop de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.

De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Studio Fien Webshop en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Voor houten producten, zoals meubels, banken, tafels, geldt dat Studio Fien Webshop alleen de in de webshop vermelde meubels tegen de daar vermelde maten, kleuren en materiaalsoorten levert. Wil de koper een andere maatvoering, kleur of materiaalsoort dan kan deze zich wenden tot Studio Fien (werkplaats) al waar de goederen op maat, een andere kleur of een ander materiaalsoort kunnen worden vervaardigd. Alsdan gelden de Algemene Voorwaarden Meubels van Studio Fien.

Let op: voor de houten producten verkrijgbaar in de Webshop geldt hiernaast dat koper zich bewust moet zijn van het feit dat hout altijd een levend materiaal is en langdurig blijft, dat wil o.a. zeggen dat hout kan werken, uitzetten of  krimpen al naar gelang de omstandigheden waaraan koper de goederen blootstelt (vochtige of juist abnormale droge omstandigheden). Kleur kan slijten ook ten gevolge van de omstandigheden waaraan de koper de producten blootstelt. De gevolgen van het blootstellen van de producten aan vochtige of juist droge omstandigheden en het daardoor uitzetten of krimpen van het hout of het verkleuren daarvan zijn volledig voor rekening en risico van koper.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Studio Fien Webshop voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Fien Webshop.

Studio Fien Webshop is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.

Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Studio Fien Webshop, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 5 ( onjuiste NAW gegevens door koper verstrekt), is Studio Fien Webshop voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.

De aansprakelijkheid van Studio Fien Webshop en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Studio Fien Webshop) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Studio Fien Webshop aan haar uitgekeerde bedrag.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Studio Fien Webshop vanwege dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Studio Fien Webshop behoudt zich het eigendom voor van alle door Studio Fien Webshop geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Studio Fien Webshop aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Totdat de goederen volledig zijn betaald is het koper niet toegestaan de goederen te verkopen, te belenen, in zekerheid te geven of naar een ander adres dan het leveringsadres over te brengen. Eventuele kosten die Studio Fien Webshop in dit verband moet maken om de goederen terug te krijgen zijn volledig voor rekening van koper los van een eventuele schadeloosstelling voor Studio Fien Webshop

Studio Fien Webshop heeft het recht de goederen terug te nemen / vorderen indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft gekregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.

Artikel 11 – Overmacht

Buitengewone omstandigheden , zoals o.a. stormschade, andere natuurrampen, belemmeringen door derden zoals bijvoorbeeld bij stakingen, belemmeringen in het openbaar vervoer, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadigingen van goederen bij transport naar Studio Fien Webshop of de koper, niet of niet tijdige leveringen door leveranciers van Studio Fien Webshop, ex – en importverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de vervoersmiddelen van Studio Fien Webshop, dan wel in het vervoer bij door Studio Fien Webshop voor dat vervoer ingeschakelde derden zijn omstandigheden waarin de koper geen recht op schadevergoeding jegens Studio Fien Webshop kan doen gelden.

Zodra en indien de bijzondere omstandigheden zich niet meer voordoen zullen koper en Studio Fien Webshop onverwijld overleggen omtrent de uitvoering en levering van de door koper bestelde goederen.

 Artikel 10 – Overige bepalingen

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.

Op alle overeenkomsten tussen Studio Fien Webshop en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden door de koper en de verkoper, in eerste aanleg aanhangig gemaakt bij de arrondissementsrechtbank waaronder de statutaire plaats van vestiging van de onderneming ressorteert.

Studio Fien Webshop 2015

Koffie of thee?

Plan een afspraak aan huis of bij ons in de showroom

Ons enthousiaste team staat voor je klaar

Naar contact